Rate this post

Làm thế nào tin tặc có thể tấn công Phishing trên Twitter? Tham khảo các bước mô phỏng dưới đây nhé.

Tiến trình Phishing trên Twitter

1.Thu thập dữ liệu từ tài khoản người dùng.
2.Tìm bạn bè của người dùng đã thu thập và sao chéo tài khoản của họ.
3.Tạo tweet tự động với thuật toán chuỗi markov và gửi đi.

Cài đặt

git clone https://github.com/omergunal/PoT
cd PoT
pip3 install -r requirements.txt

Update API Keys vào “PoT.py”. Truy cập https://apps.twitter.com/ và get API keys

Sử dụng

python3 PoT.py [target_account_name]

Ảnh màn hình mô phỏng

 

Nguồn: pentesttoolz

Bình luận